logo
← Back to blogs

Published: 2024-01-23

Easy E-Receipt หรือ E-Tax ช้อปลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

Easy E-Receipt หรือ E-Tax ช้อปลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

Easy E-Receipt หรือ E-Tax ช้อปลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

หลังจากช้อปลดหย่อนภาษีกับช้อปดีมีคืนเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ก็มีโครงการดี ๆ กลับมาอีกครั้งกับ Easy E-Receipt แค่ซื้อสินค้าและบริการที่สามารถใช้สิทธิ EASY E-Receipt ผ่านร้านหรือห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ก็ยื่นใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2567 (ยื่นแบบต้นปี 2568) ได้สูงสุด 50,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ อยากช้อปลดหย่อนภาษีต้องทำยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เรารวมไว้ให้แล้ว

 • EASY E-Receipt คืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษี 2567 ได้เท่าไร
 • ช้อปลดหย่อนภาษี ซื้ออะไร? ถึงใช้สิทธิ EASY E-Receipt ได้
 • รู้ก่อนช้อป Easy E-Receipt ช้อปลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง


EASY E-Receipt คืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษี 2567 ได้เท่าไร
EASY E-Receipt เป็นโครงการลดหย่อนภาษี 2567 โดยกรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำหลักฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
"โดยหลักฐานที่ใช้สิทธิได้ต้องเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่สามารถใช้รูปแบบกระดาษเหมือนช้อปดีมีคืนได้" และหากเป็นค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะเวลานาน เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน
Easy E-Receipt keyword 1.png
ช้อปลดหย่อนภาษี ซื้ออะไร? ถึงใช้สิทธิ EASY E-Receipt ได้
สินค้าและบริการที่ “สามารถ” ใช้สิทธิ EASY E-Receipt และใช้ลดหย่อนภาษี 2567 ได้ ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. สินค้าหรือบริการที่ถูกซื้อหรือใช้บริการในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 2. สินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่านระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ของกรมสรรพากรให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการได้
 3. หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารทั้งในรูปแบบปกติและในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-book)
 4. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว
 5. โรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่ง เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์จากโครงการ Easy e-Receipt เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อเข้าพักหรือใช้บริการอื่นๆ ภายในโรงแรม เช่นการรับประทานอาหารหรือทำสปา (สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น) และทำการจอง-ใช้บริการภายในระยะเวลาตามที่รัฐบาลกำหนดสินค้าและบริการที่ “ไม่สามารถ” ใช้สิทธิ EASY E-Receipt มีดังนี้

 1. สุรา เบียร์ และไวน์
 2. ยาสูบ
 3. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 4. น้ำมัน และก๊าชสำหรับเติมยานพาหนะ
 5. สาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์ และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 6. บริการที่มีข้อตกลงการให้บริการ และผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567)
 7. เบี้ยประกันวินาศภัย

  สำหรับคนที่มีสิทธิใช้ EASY E-Receipt ต้องเป็นผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ซึ่งหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในปี 2567 (ยื่นแบบต้นปี 2568) ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่มีสัญลักษณ์โครงการตามที่กรมสรรพากรกำหนด หรือตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ก็ได้
  Easy E-Receipt keyword 2.png
  รู้ก่อนช้อป Easy E-Receipt ช้อปลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
  รีบไปช้อปลดหย่อนภาษี ใช้สิทธิ EASY E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท! ใช้ลดภาษีได้ฉ่ำกว่าช้อปดีมีคืนเมื่อปีที่แล้วอีก อย่าลืมไปช้อปแล้วนำไปลดหย่อนภาษี 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เท่านั้น
ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 05/01/67 (กรมสรรพากร, PRACHACHART, POSTTODAY)

Paper Plane

Subscribe to our Newsletter

Stay up to date with the latest news and updates from Soraso.

*By subscribing, you agree to our privacy policy

We Value Your Privacy

We use cookies to enhance your experience on our site, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. By continuing to browse or by clicking 'Accept,' you agree to the storing of cookies on your device. To learn more about how we use cookies and your choices regarding our use of cookies, please see our Cookies Policy.