logo

2024-02-26

การพัฒนาและการใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรม (PMS: Property Management System)

การพัฒนาและการใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรม | Soraso

2024-02-25

วิธีเขียนประวัติย่อ (CV) สำหรับงานโรงแรม พร้อมตัวอย่างการเขียน

การหางานในอุตสาหกรรมการบริการและโรงแรมต้องการประวัติย่อ (CV) ที่ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และทักษะของคุณเท่านั้น แต่ยังต้องสะท้อนถึงความสามารถในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมและความเต็มใจที่จะไปเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

2024-02-25

คู่มือหางานโรงแรม สำหรับคนโรงแรมโดยเฉพาะ

การหางานในอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพในการบริการและการต้อนรับ ด้วยความต้องการบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการให้บริการที่เยี่ยมยอด

2024-02-23

ความสำคัญของ Hotel Property Management Solutions

Hotel Property Management Solutions (PMS) กลายเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการโรงแรมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

2024-02-22

Hotel Management Technologies คืออะไร

บทความนี้จะสำรวจถึงความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีการบริหารจัดการโรงแรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อปฏิวัติธุรกิจโรงแรม

2024-02-22

การบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Management)

การบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Management)

2024-02-22

Hotel Management Software (HMS)

ในบทความนี้ เราจะสำรวจประโยชน์และคุณลักษณะสำคัญของ Hotel Management Software ที่ทำให้มันกลายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจโรงแรมในยุคสมัยนี้

2024-02-21

งานโรงแรมมีตำแหน่งอะไรบ้าง

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจบริการที่มีตำแหน่งงานหลากหลาย ซึ่งแต่ละตำแหน่งล้วนมีความสำคัญต่องานโรงแรมทั้งนั้น เรามาดูกันว่า หากคุณเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมจะต้องมีพนักงานตำแหน่งใดบ้าง

2024-02-20

12 ไอเดีย ดึงดูดแขกให้เข้าพักโรงแรมของคุณ

การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักที่โรงแรมมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา รวมถึงการให้บริการที่ยอดเยี่ยม, ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร, และกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาด นี่คือปัจจัยสำคัญที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจของโรงแรมต่อนักท่องเที่ยว:

2024-02-20

Hotel HR Trends in 2024

This blog delves into the key HR trends shaping the hotel industry in 2024, offering insights into how these trends are revolutionizing the way hotels operate and manage their most valuable asset: their people.

2024-02-20

Essential Tools for Hotels in the Digital Age

This blog explores essential marketing tools that can help hotels enhance their visibility, engage potential guests, and drive bookings.

2024-02-20

ระบบ PMS คืออะไร มีประโยชน์ต่อโรงแรมอย่างไร

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างสูงในอุตสาหกรรมที่พักและการบริการ, การมีระบบการจัดการทรัพย์สิน (Property Management System: PMS) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

2024-02-20

How to Choose the Right Hotel Booking Engine: A Comprehensive Guide

In this blog, we delve into what a hotel booking engine is and offer practical advice on selecting the best one for your establishment, ensuring you capitalize on the benefits of online hotel reservation systems.

2024-02-20

What is Property Management System and how to choose the Perfect PMS for Your Hotel

With a multitude of Hotel Management Software options available, it’s crucial to understand what PMS is and how to select the right one that aligns with your hotel’s needs

2024-02-20

Ultimate Checklist: Innovative Ideas to Attract More Guests

Attracting travelers to hotels involves a combination of excellent service, unique experiences, and strategic marketing. Here are some key factors that can significantly enhance a hotel's appeal to travelers:

2024-02-12

Mastering Market Penetration Index (MPI) for Strategic Hotel Marketing

This comprehensive guide explores the essence of MPI, its calculation, importance, and actionable strategies to improve it, enabling hotels to sharpen their competitive edge and maximize market share.

2024-02-12

Unlocking Hotel Success: A Deep Dive into Revenue Per Available Room (RevPAR)

Revenue Per Available Room (RevPAR) stands out as a critical metric for hoteliers aiming to gauge their property's financial performance and make strategic decisions.

2024-02-12

Mastering GOPPAR: The Ultimate Guide to Maximizing Hotel Profitability

Gross Operating Profit Per Available Room (GOPPAR) stands as a crucial metric for gauging the overall financial health and operational efficiency of a hotel.

2024-02-12

Maximizing Profits: The Essential Guide to Average Daily Rate (ADR) in the Hotel Industry

ADR is a critical metric that reflects the average rental income earned from occupied rooms, offering insights into your hotel’s financial performance.

2024-02-12

Elevating Hotel Performance with Total Revenue Per Available Room (TRevPAR)

This comprehensive guide aims to unpack TRevPAR, elucidating its significance, calculation method, and strategies to augment it, thereby propelling your hotel towards financial excellence.

2024-02-12

Unlocking the Secrets of Cost Per Occupied Room (CPOR) for Enhanced Hotel Profitability

This comprehensive guide delves into the intricacies of CPOR, offering insights into its calculation, significance, and strategic applications to bolster hotel profitability.

2024-02-12

Maximizing Hotel Revenue with Average Length of Stay (ALOS) Optimization

This comprehensive guide delves into the nuances of ALOS, highlighting its importance, calculation, and effective strategies to enhance it, aiming to boost your hotel's profitability and guest satisfaction.

2024-02-12

HOW TO เริ่มต้นธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต อย่างไรให้ ปัง !!

ในบทความนี้จะมานำเสนอความรู้ทางธุรกิจ รวมไปถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจโรงแรม ซึ่งนอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่พักอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรีสอร์ต โฮมสเตย์ หรือวิลล่า เป็นต้น

2024-02-12

Understanding Occupancy Rate: The Key to Maximizing Hotel Revenue

The occupancy rate is not just a metric; it's a comprehensive measure that reflects the efficiency of a hotel's operation, its appeal to customers, and its position in the market.

2024-02-11

Choosing the right Property Management System (PMS) for your hotel

Choosing the right Property Management System (PMS) for your hotel is a critical decision that can significantly impact your operations, guest satisfaction, and overall success.

We Value Your Privacy

We use cookies to enhance your experience on our site, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. By continuing to browse or by clicking 'Accept,' you agree to the storing of cookies on your device. To learn more about how we use cookies and your choices regarding our use of cookies, please see our Cookies Policy.